تمام سوالات سوالات بدون پاسخ سوال بپرسید

9 سوال


5 پاسخ


43 رای
35 تگ

linux × 6


c# × 5


file × 4


vmware × 4


animation × 2


python × 2


java × 2


android × 2


customview × 2


wpf × 2


gedit × 1


لینوکس × 1


نرم × 1


replace × 1


encoding × 1


django × 1


ondraw × 1


events × 1


offline × 1


مهندسی × 1


افزار × 1


sql-plus × 1


logging × 1


slf4j × 1


log × 1


thread × 1


#c × 1


threadpool × 1


tasks × 1


c#4.0 × 1


dynamic × 1


command-line × 1


oracle × 1


stored-procedure × 1


اندروید × 18 مدال