تمام سوالات سوالات بدون پاسخ سوال بپرسید
designme's gravatar image 119

امتیاز

در صنعت های مجازی بدلیل آن که مبدا و مقصد هر دو برمبنای محصولی مجازی هستند میتوان به آسانی محصولی را صاحب یا صاحبیت محصولی را از دست داد. حق کپی رایت و موازین قانونی تنها موانعی کوچک هستند و تا صاحبیت محصولی تبدیل به یک هنجار در جامعه نشود نمیتوان انتظار جلورفت آن محصول در آن صنعت را داشت


10
0
11 فوریه '14, 13:43

10
0

10
0

10
0

2
0
18 مارس '13, 12:45

2
0
18 مارس '13, 09:15

10
0
17 مارس '13, 21:30

10
0
17 مارس '13, 21:29

10
0
24 دسامبر '12, 06:54

2
0
None
10
0
27 نوامبر '12, 22:14

10
0
07 نوامبر '12, 08:00

10
0
06 نوامبر '12, 14:01

2
0

10
0

1
0
designme به همکدی پیوسته است
29 اکتبر '12, 22:20