تمام سوالات سوالات بدون پاسخ سوال بپرسید
designme's gravatar image 119

امتیاز

در صنعت های مجازی بدلیل آن که مبدا و مقصد هر دو برمبنای محصولی مجازی هستند میتوان به آسانی محصولی را صاحب یا صاحبیت محصولی را از دست داد. حق کپی رایت و موازین قانونی تنها موانعی کوچک هستند و تا صاحبیت محصولی تبدیل به یک هنجار در جامعه نشود نمیتوان انتظار جلورفت آن محصول در آن صنعت را داشت