تمام سوالات سوالات بدون پاسخ سوال بپرسید
designme's gravatar image 119

امتیاز

در صنعت های مجازی بدلیل آن که مبدا و مقصد هر دو برمبنای محصولی مجازی هستند میتوان به آسانی محصولی را صاحب یا صاحبیت محصولی را از دست داد. حق کپی رایت و موازین قانونی تنها موانعی کوچک هستند و تا صاحبیت محصولی تبدیل به یک هنجار در جامعه نشود نمیتوان انتظار جلورفت آن محصول در آن صنعت را داشت


10 سوال


3 پاسخ


9 رای
15 تگ

wpf × 9


php × 7


wpf-controls × 7


firefox × 4


c#.net × 4


c++ × 4


javascript × 4


mysql × 3


windows × 2


c# × 2


android × 2


sqlite × 2


اندروید × 2


access-error × 1


android-layout × 18 مدال