تمام سوالات سوالات بدون پاسخ سوال بپرسید


نحوه استفاده از ویرایشگر

در این صفحه به توضیح برخی از نکات مهم در مورد استفاده از ویرایشگر می پردازیم.البته بیشتر موارد مطرح شده در این بخش مربوط به دستورات نحوی ویرایشگر می باشد.برای بدست آوردن اطلاعات تکمیلی می توانید به صفحه قواعد نحوی ویرایشگر بروید

هدر ها

برای مشخص کردن هدر های سطح اول در زیر متن مربوطه علامت مساوی را قرار می دهیم.در مورد هدر های سطح دوم از علامت خط تیره بجای علامت مساوی استفاده می نماییم.
این متن H1 است
=============

این متن H1 است

این متن H2 است
-------------

این متن H2 است

بجای استفاده از روش بالا می توانید از علامت # نیز استفاده کنید به این صورت که تعداد علامت های # نشان دهنده سطح هدر می باشد. بعنوان مثال یک # به معنی هدر سطح اول است.
# این متن H1 است

این متن H1 است

## این متن H2 است

این متن H2 است

### This is an H3

This is an H3

اینکه شما از کدام روش استفاده نمایید به طرح مورد نظرتان بستگی دارد. استفاده از هر دو روش در نحو منجر به نمایش یکسان متن می گردد.

پاراگراف ها

پاراگراف با یک خط خالی مشخص می گردند.
این پارگراف اول است.

این پاراگراف دوم است.

لینک ها

در ایجاد هر لینک دو بخش اساسی وجود دارد. اول متن لینک است که با دو علامت براکت باز و بسته مشخص می شود. دوم آدرس لینک می باشد که با پرانتز های باز و بسته در برگرفته می شود.
[متن لینک](http://example.com/) متن لینک

فرمت دهی به متن

بمنظور برجسته نمودن متن در میان جملات می توان از دوعلامت ستاره و یا زیرخط بصورت زیر استفاده نمود.
**این متن برجسته است.** این متن برجسته است.
__این متن نیز برجسته است.__ این متن نیز برجسته است.
برای ایتالیک کردن متن می توان از یک علامت ستاره و یا زیرخط استفاده کنیم.
*این متن ایتالیک است.* این متن ایتالیک است.
_این متن نیز ایتالیک است._ این متن نیز ایتالیک است.
چنانچه بخواهیم همزمان متن را ایتالیک و برجسته کنیم می توانیم از سع علامت ستاره و یا زیرخط استفاده کنیم.
***این متن هم ایتالیک و هم برجسته است.*** این متن هم ایتالیک و هم برجسته است.
___این متن نیز ایتالیک و برجسته ایت.___ این متن نیز ایتالیک و برجسته ایت.

ایجاد تورفتگی در متن

برای ایجاد یک ناحیه تورفته در متن می توان از علامت > استفاده نمود.این علامت را در ابتدا بخشی که می خواهیم متمایز گردد قرار می دهیم.
> این قسمتی از یک بلاک تو رفته است.
> این بخشی از همان بلاک است.

این قسمتی از یک بلاک تو رفته است.
این بخشی از همان بلاک است.

بجای آنکه در آغاز هر خط از علامت < استفاده نمود می توان این علامت را در آغاز ناحیه تورفته قرار داد و سپس بقیه خطوط را با ایجا خط جدید مشخص نمود.
> این قسمتی از یک بلاک تو رفته است.
این متن در ادامه بلاک است بدو ن استفاده از علامت >.

خط خالی بلاک را خاتمه می دهد.

این قسمتی از یک بلاک تو رفته است.
این متن در ادامه بلاک است بدو ن استفاده از علامت >.

خط خالی بلاک را خاتمه می دهد.

لیست ها

برای ایجاد لیستی شمارشی در ویرایشگر پیش از هر مورد یک شماره قرار دهید و سپس چند خط فاصله بعد از آن ایجاد نمایید. اینکه چه شماره ای را استفاده می کنید مهم نیست.
1. آیتم 1
2. آیتم 2
3. آیتم 3
  1. آیتم 1
  2. آیتم 2
  3. آیتم 3
برای ایجاد لیست های بولت دار هر مورد را با یک علامت * مشخص می نماییم.
* لیستی از آیتم ها
* لیست دیگری از آیتم ها
* لیست سوم آیتم ها
  • لیستی از آیتم ها
  • لیست دیگری از آیتم ها
  • لیست سوم آیتم ها

مطالب بیشتر

موارد بیشتری از آنچه در این صفحه به آن پرداخته شد در زمینه کار باویرایشگر وجود دارد اما آنچه در اینجا بیان شد برای کار با آن کافی بنظر می رسد. چنانچه بخواهید اطلاعات کاملتری را در این بار بدانید می توانید به صفحه چگونگی استفاده از ویرایشگر بروید.